Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης σε νέους με κίνδυνο έλλειψης στέγηςΤο πρόγραμμα «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» αποσκοπεί στην κάλυψη εκείνου του θεσμικού και κοινωνικού κενού που εντοπίζεται στο πεδίο της πρόληψης της έλλειψης στέγης. Τα άτομα που στεγάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες κατοικίας (άτομα υπό την απειλή έξωσης, άτομα σε αδυναμία να ανταποκριθούν πλέον σε μισθωμένη κατοικία, άτομα σε κίνδυνο κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας κ.λπ.), στην παρούσα φάση, δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν από μία υπηρεσία σε ένα σύνολο αναγκών τους. Το εν λόγω έργο, σε μία ολιστική προληπτική προσέγγιση, αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων προκειμένου είτε να διατηρήσουν την κατοικία τους είτε να στεγαστούν εναλλακτικά σε άλλο πλαίσιο, χωρίς να βιώσουν τη διαβίωση στο δρόμο.

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης και Παρέμβασης για Νέους σε Κίνδυνο Έλλειψης Στέγης «Κανείς δε μένει εκτός» έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν εκείνες οι ανάγκες των ωφελουμένων του προγράμματος, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποτροπή του κινδύνου έλλειψης στέγης.
Στο πλαίσιο μίας εξατομικευμένης προσέγγισης και αξιολόγησης κινδύνου αναλαμβάνονται και δρομολογούνται οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη, καταλληλότερη και βιώσιμη στεγαστική λύση, για τον επωφελούμενο.
Έχει αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που απευθύνεται σε νέα άτομα (18-40 ετών) που βιώνουν τον κίνδυνο έλλειψης στέγης, λόγω διαφόρων παραγόντων. Ειδικότερα, απευθύνεται στα άτομα:
-          Που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαχείρισης οικονομικών χρεών σχετικών με τη στέγασή τους
-          Που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανταπόκρισης σε μισθώματα κατοικιών ή ενυπόθηκα δάνεια
-          Που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το συστεγαζόμενο οικογενειακό περιβάλλον
-          Που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη συντήρηση κατοικίας
-          Που λόγω προβλημάτων υγείας (ψυχικών ή σωματικών) αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο έλλειψης στέγης
-          Που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά ή ψυχικά προβλήματα λόγω του κινδύνου έλλειψης στέγης
-          Που εξέρχονται από ιδρύματα παιδικής προστασίας, φυλακή κ.λπ. και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της έλλειψης στέγης.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος αξιοποιείται περαιτέρω η 12ωρη Τηλεφωνική Γραμμή για την Έλλειψη Στέγης – 10520, που ήδη λειτουργεί από την ΚΛΙΜΑΚΑ. Μέσω της Γραμμής, και αφού καταγραφούν τα βασικά αιτήματα του καλούντα, (μέσω ειδικής φόρμας τηλεφωνικής συνέντευξης) παρέχεται συμβουλευτική στα πεδίο της αντιμετώπισης του κινδύνου της έλλειψης στέγης καθώς και σχετική ενημέρωση, ενώ οι καλούντες παραπέμπονται στη συνέχεια στις υπηρεσίες του Προγράμματος.
Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η λειτουργία μίας συντονισμένης Υπηρεσίας (key work support), η οποία υποστηρίζει τον επωφελούμενο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος έλλειψης στέγης και να αποφευχθεί η εκτός στέγης διαβίωση, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο «The Skilled Helper».
Οι «σύμβουλοι» στο πλαίσιο του προγράμματος, αφού, σε συνεργασία με τον επωφελούμενο, καταρτίσουν Εξατομικευμένο Σχέδιο Δράσης, είναι υπεύθυνοι για την συγκέντρωση εκείνων των πληροφοριών και συμβουλών που θα καταστήσουν το άτομο ικανό να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη στέγασή του.
Ενδεικτικά οι «σύμβουλοι» και με τη συμβολή εξειδικευμένων επαγγελματιών στα σχετικά πεδία (λογιστές, νομικοί, επαγγελματίες υγείας κ.λπ.), αναλαμβάνουν την υποστήριξη του επωφελούμενου στα επί μέρους ζητήματα που άπτονται του κινδύνου έλλειψης στέγης (οικονομικά θέματα, απειλή έξωσης ή κατάσχεσης, νομικά ζητήματα, διασύνδεση με υπηρεσίες,  ψυχολογική στήριξη, money management, house management, εύρεση εργασίας κ.λπ.).
Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:
-          Ενημέρωση και συμβουλευτική για στεγαστικά δικαιώματα, δάνεια, επιδόματα και άλλα μέσα που συντελούν στη διατήρηση της κατοικίας
-          Επιλογές στέγασης
-          Υποστήριξη μέσω επισκέψεων
-          Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
-          Νομική Διαμεσολάβηση
-          Κοινωνική Διαμεσολάβηση
-          Λογιστική/οικονομοτεχνική υποστήριξη για τη ρύθμιση χρεών
-          Ψυχολογική Στήριξη
-          Μεσολάβηση με στόχο το διακανονισμό για τη ρύθμιση χρεών, καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης κ.α.
-          Συμβουλευτικές συνεδρίες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, την προετοιμασία για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.α.
-          Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού. Τα μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρούσα Δράση είναι τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, ιστοσελίδα, φυλλάδια και newsletters που θα προβληθούν, θα αποσταλούν και θα διανεμηθούν για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερης πληθυσμιακής ομάδας.
-          Άλλες απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση των ωφελουμένων.

Η έλλειψη στέγης και ο αποκλεισμός από την κατοικία αναγνωρίζεται  παγκοσμίως ως η πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα αλλά και το προσδόκιμο ζωής και κατά συνέπεια διαμορφώνουν και το ψυχοκοινωνικό προφίλ των ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο ή σε επισφαλείς ή ακατάλληλες συνθήκες στέγασης.

Δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα «Κανείς δε μένει εκτός», δεδομένου ότι λειτουργεί ως προληπτική παρέμβαση στο πεδίο της έλλειψης στέγης, αποτελεί αφενός μία κοινωνική καινοτομία αφετέρου έναν κοινωνικό πειραματισμό, ο οποίος δύναται να αξιολογηθεί με σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα παράλληλα, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει μία πιλοτική εφαρμογή ενός μοντέλου πρόληψης και παρέμβασης για την υποστήριξη των ατόμων σε κίνδυνο έλλειψης στέγης, το οποίο στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Το Πρόγραμμα «Κανείς Δε Μένει Εκτός» υλοποιείται από την ΚΛΙΜΑΚΑ

με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
2 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την κίνηση και όλη την προσπάθειά σας. Έχω βρεθεί πολλές φορές στην Κλίμακα, μέσω της εταιρείας που εργάζομαι αλλά και ατομικά, & έχω μοιραστεί δυνατές εμπειρίες και μοναδικά συναισθήματα.
  Μπορώ να αναδημοσιεύσω την ανάρτησή σας στο μπλογκ μου; Noμίζω ότι αξίζει να μεταδίδεται αυτή η προσπάθεια και να βρίσκει όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες και φίλους.
  Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη σας εύχομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστουμε για τα καλα σας λογια.
  Πολυ ευχαριστως να αναρτησετε την ανακοινωση στο μπλογκ σας.
  Θα μας βρουνε στα τηλεφωνα 210 3417162 & 163.
  Φιλικα
  Μαριλενα Παπαναστασιου
  Υπευθυνη συμβουλος του προγραμματος
  "Κανεις δεν μενει εκτος"

  ΑπάντησηΔιαγραφή