Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ


14 Χρόνια Αδιάλειπτης Κοινωνικής Συνεισφοράς
προς τους Άστεγους


Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό, μη κερδοσκοπικό φορέα στην Ελλάδα που επί δεκατέσσερα  συναπτά έτη παρέχει υπηρεσίες στήριξης στην ευπαθή κοινωνικά ομάδα των αστέγων. Το διάστημα αυτό προσέφερε στην οργάνωση μια πολύτιμη παρακαταθήκη εμπειριών, αλλά και τεχνογνωσίας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων έλλειψης στέγης. Η παρέμβαση της «ΚΛΙΜΑΚΑ» όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε συνολική και ολοκληρωμένη αναπτύσσοντας:


  • Πολιτικές πρόληψης της απώλειας στέγης (Συμβουλευτική / Διαμεσολάβηση)

  • Πολιτικές επείγουσας παρέμβασης (Streetwork, Προσωρινή Στέγαση / Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη)

  •  Πολιτικές μεταβατικής φιλοξενίας (Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων)

  •   Πολιτικές επανένταξης (π.χ. εργασιακή ένταξη μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε «Κλίμαξ Plus» κ.ά)
  • Επιστημονική Έρευνα (πρωτοποριακές εμπειρικές έρευνες για το προφίλ των αστέγων  των  παραγόντων απώλειας στέγης στην Ελλάδα, τη διαμόρφωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης κ.ά 

Για όλες τις παραπάνω πολύπλευρες δράσεις αξιοποιήθηκαν, εξαρχής, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που βασίστηκαν στην κοινωνική συνεισφορά και τον εθελοντισμό.


οι υπηρεσίες του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων επιβίωσαν μέσω δωρεών και εθελοντικών προσφορών δίχως καμία κρατική χρηματοδότηση

"δεδομένης της πολυετούς λειτουργίας του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων, θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε  θερμά όλους όσους από την ενεργό Κοινωνία των Πολιτών όπως  άτομα, φορείς, συλλογικότητες, διάφορες πρωτοβουλίες κ.λ.π. υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι αρωγοί και συνοδοιπόροι στην προσπάθεια  μας αυτή, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στη βιωσιμότητα του προγράμματος και στην επίτευξη των πολυεπίπεδων στόχων του"


Πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική συγκυρία επιβάλλει και στην χώρα μας, σήμερα,  περισσότερο από ποτέ, το σχεδιασμό και τη με συστηματικό χαρακτήρα υλοποίηση  και ανάπτυξη δράσεων εστιασμένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής με σαφείς και μετρήσιμους αποκαταστασιακούς στόχους, ελπίζουμε ότι η εν λόγω προσπάθειά μας  θα συνεχίσει   συναντώντας  την ευρεία  ανταπόκριση  και την συνηγορία για μια κοινωνία ίσων πολιτών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
 
Νέα Κατάσταση, Νέοι Στόχοι:
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ»  αναπροσδιορίζει τις παρεμβάσεις της
στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις


Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης επεφύλαξε επώδυνες συνέπειες στα βιοτικά επίπεδα των Ευρωπαίων Πολιτών. Η Ελλάδα βιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης. Παρότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο το ζήτημα των αστέγων αναδεικνύεται στο προσκήνιο, στην Ελλάδα οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις στοχεύουν στη διαχείριση μόνο των πιο ακραίων φαινομένων. Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» έγκαιρα επεσήμανε πως ο χαρακτήρας των αναπτυσσόμενων μέτρων είναι ασύμβατος με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις και δυσανάλογος του σημερινού μεγέθους προβλήματος. Η διάταξη των τωρινών μέτρων στοχεύει στην πυροσβεστική διαχείριση του προβλήματος (συσσίτια, υπνωτήρια, κλπ) και όχι στη ριζική αντιμετώπιση του (πρόληψη / επανένταξη). Για τον λόγο αυτό είναι και δαπανηρά και αναποτελεσματικά.


Το νέο Δίπολο Παρεμβάσεων : Πρόληψη – Επανένταξη

Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων, η ΚΛΙΜΑΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία της στο πεδίο της έλλειψης στέγης, καθώς επίσης τις σύγχρονες διεθνείς καλές πρακτικές  στο εν λόγω πεδίο, την ποιότητα και τις κατευθύνσεις των τρεχουσών υπηρεσιών προς τους αστέγους σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και την ελλειμματική, μέχρι στιγμής, στρατηγική στην αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε επίπεδο πρόληψης αλλά και αποκατάστασης,  

 προχώρησε σε στρατηγικό αναπροσδιορισμό των παρεμβάσεων της και αναδιαμόρφωση των τρόπων παροχής  υπηρεσιών του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας ένα νέο  μοντέλο δράσης. 


Το νέο μοντέλο δράσης αποτελεί συνέχεια και αναμόρφωση (από το 2001 έως τον Ιούλιο του 2014) του Κέντρου Στήριξης Αστέγων καθώς και του Ξενώνα Αστέγων σε ένα συνολικότερο πλέγμα δράσεων στεγαστικής πολιτικής που συνδυάζουν την εφαρμογή  του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας με την παράλληλη ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας  για την πλήρη κοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση των αστέγων.

Κατευθυντήριος   στόχος  του νέου μοντέλου δράσης  αποτελεί η προσπάθεια για  διαφοροποίησης των αστέγων από παθητικούς αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών και επιδομάτων σε ενεργούς πολίτες, στον άξονα μιας συντονισμένης προσπάθειας και  ολιστικής παρέμβασης  για την επιστροφή και  επανένταξη τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

 Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο πλαίσιο των δράσεων της κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, ασχολείται από το 2001 ενεργά με το πρόβλημα της έκτος στέγης διαβίωσης, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο οποίο επαγγελματίες της υγείας και των κοινωνικών επιστημών παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους άστεγους συμπολίτες μας. 


 Το Πρόγραμμα Στήριξης Αστέγων σχεδιάστηκε και ξεκίνησε η εφαρμογή του καθώς επίσης συνεχίστηκε σε μια εποχή όπου το φαινόμενο της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα  παρέμενε υποτιμημένο και «αόρατο» καθώς  η  επικρατούσα άποψη της ελληνικής κοινωνίας δεν συνηγορούσε υπέρ της αναγνώρισης και της σοβαρότητας του φαινομένου.
Το Πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των αναγκών των αστέγων μέσα από μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση που ενισχύει την ατομική τους προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους με στόχο τη σταδιακή τους επανένταξη.

 

 

Περιλαμβάνει υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας όπως:


 έρευνα, πρόληψη, streetwork, κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης, εκπαίδευση, υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, εργασιακή αποκατάσταση και επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την κατανόηση του φαινομένου και των αποστιγματισμό της ομάδας στόχου.
Το πρόγραμμα στήριξης αστέγων είναι μια πρωτοβουλία της ΚΛΙΜΑΚΑ η οποία στηρίζεται από χορηγίες και εθελοντική προσφορά στελεχών του φορέα και ευαισθητοποιημένων πολιτών.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ


Το πρόγραμμα εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών, εξατομικευμένης προσέγγισης και αξιολόγησης κινδύνου, σε άτομα ή/και οικογένειες  που στεγάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες κατοικίας (άτομα υπό την απειλή έξωσης, άτομα σε αδυναμία να ανταποκριθούν πλέον σε μισθωμένη κατοικία, άτομα σε κίνδυνο κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας κ.λπ.), με στόχο την υποστήριξη των ατόμων προκειμένου είτε να διατηρήσουν την κατοικία τους είτε  να στεγαστούν εναλλακτικά σε άλλο πλαίσιο,  χωρίς να βιώσουν τη διαβίωση στο δρόμο


  υπηρεσίες:

* Ενημέρωση και συμβουλευτική για στεγαστικά δικαιώματα, δάνεια,επιδόματα και άλλα μέσα που συντελούν στη διατήρηση της κατοικίας

* Στήριξη στην επιλογή στέγασης

* Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

* Νομική Διαμεσολάβηση

* Κοινωνική Διαμεσολάβηση

* Λογιστική/οικονομοτεχνική υποστήριξη για τη ρύθμιση χρεών

* Ψυχολογική Στήριξη

* Μεσολάβηση με στόχο το διακανονισμό για τη ρύθμιση χρεών, καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης κ.α.

*Συμβουλευτικές συνεδρίες σχετικά με τον επαγγελματικόπροσανατολισμό, τους τρόπους
αναζήτησης εργασίας, την προετοιμασία για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά
εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.α. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα εφαρμόζει μοντέλο στέγασης  που αφορά  τη λειτουργία κοινωνικών διαμερισμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων ή/και οικογενειών  που βιώνουν την απώλεια στέγης ή βρίσκονται σε επισφαλή θέση απώλειας στέγης. 
Στόχος είναι η παροχή φροντίδας και στήριξης για την επίτευξη ενός ικανού βαθμού λειτουργικότητας των επωφελούμενων προκειμένου για τη μετάβασή τους σε ημιαυτόνομες  και ιδανικά σε αυτοσυντηρούμενες στεγαστικές λύσεις .


υπηρεσίες:

* Οικονομική ενίσχυση που αφορά α) την επιδότηση ή συνδρομή στην αποπληρωμή  ενοικίου, β) την πληρωμή ή συνδρομή στην αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ
* Κάλυψη βασικών  αναγκών επιβίωσης: διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είδη ρουχισμού, είδη εξοπλισμού κατοικίας κ.λ.π
* Συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα:
Υγείας – ψυχικής υγείας
Επίλυσης κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων (έκδοση επιδομάτων, συντάξεων  κ.λ.π) 

 Επαγγελματικού (επαν) προσανατολισμού, ανάπτυξης εργασιακών  δεξιοτήτων στοχευόμενων στη βιώσιμη  εργασιακή αποκατάσταση                     ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ


Από τους βασικούς  στόχους του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων αποτελεί η καλλιέργεια προοπτικών, μέσω της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της εργασιακής κινητοποίησης, για την ένταξη των αστέγων  στην αγορά εργασίας.

 Παράλληλη και συμπληρωματική δράση του προγράμματος  αποτελεί η εργασιακή προετοιμασία καθώς και η εργασιακή ένταξη των επωφελουμένων σε δραστηριότητες κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής (Κοι.Σ.Π.Ε) «Κλίμαξ plus» , δίνοντάς τους τη δυνατότητα για  εργασιακή και κοινωνική ένταξη.
O Κοι.Σ.Π.Ε «Κλίμαξ plus» απασχολεί,  σε καθεστώς έμμισθης εργασίας,  άτομα που βιώνουν τον εργασιακό και ευρύτερα τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, αστέγους, αποφυλακισμένους, μακροχρόνια ανέργους  κ.ά, παρέχοντας πλέον των θέσεων εργασίας και πολύπλευρες  υποστηρικτικές υπηρεσίες στοχευμένες στην ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.


Οι δράσεις του Κλίμαξ plus αφορούν δράσεις πράσινης κοινωνικής οικονομίας μέσω της λειτουργίας της:
Ø Μονάδας Ανακύκλωσης χαρτιού (και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών),
Ø  Μονάδα Καταστροφής Εγγράφων
καθώς και παροχή υπηρεσιών  μέσω της ανάπτυξης  των παρακάτω δραστηριοτήτων:

Ø  Υπηρεσίες εστίασης- catering 
Ø  Υπηρεσίες Καθαριότητας χώρων
Ø  Τεχνικές Υπηρεσίες (βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)
Ø  Υπηρεσίες Μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού και λοιπών ειδών
Ø  Κινητή Μονάδα Υποστηρικτικής Συνοδείας «Α.μ.ε.Α
Ø  Πολυχώρος Εκδηλώσεων «Πορφύρα»
Ø  Διαδικτυακό Ραδιόφωνο « klimax plus radio 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται εκπαίδευση σε επαγγελματίες  της υγείας και των κοινωνικών επιστημών καθώς και σε εθελοντές σε θέματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης, τη μεθοδολογία του street work κ.λπ


  Παράλληλα, μέσα από εκδηλώσεις, καμπάνιες, συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. κ.λπ., επιδιώκεται η  συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το πρόβλημα της  έλλειψης στέγης καθώς και των πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
(STREETWORK)
Η κινητή μονάδα διαθέτει ειδικά εξοπλισμένο όχημα και δραστηριοποιείται σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά προσεγγίζοντας ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο ή/ και σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης.


          
Στελεχώνεται από επαγγελματίες της υγείας και εθελοντές παρέχοντας  πρώτες βοήθειες, ιατρικές συμβουλές, είδη ά ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, κουβέρτες κ.λ.π) καθώς και ενημέρωση για τις υπηρεσίες του προγράμματος. Παράλληλα η δράση καταγράφει τις  συνθήκες διαβίωσης στο δρόμο, χαρτογραφεί τις περιοχές όπου διαβιούν άστεγοι κ.λ.π λειτουργώντας ως εργαλείο σε ερευνητικές εργασίες.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ΚΛΙΜΑΚΑ από το 2001 μελετά και καταγράφει το φαινόμενο της έλλειψης  στέγης διεξάγοντας (πρωτοποριακές εμπειρικές έρευνες για το προφίλ των αστέγων , των  παραγόντων απώλειας στέγης στην Ελλάδα, τα προβλήματα διαβίωσης στο δρόμο, τη διαμόρφωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης κ.ά)

Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύονται σε εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια (FEANTSA/EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE)και αποτελούν τη βάση σχεδιασμού στρατηγικών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα.


 

 

                    

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Δεκελέων 50 & Μ. Βασιλείου,
1ος Όροφος, Κεραμεικός, Τ.Κ 118 54

τηλ.: 210 3417162-3, 210 3410462,
10520
Fax 210 3417164

homeless@klimaka.org.gr
omonoia@klimaka.org.gr
www.klimaka.org.gr
www.astegoi-klimaka.blogspot.com

 

 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου